Shpenzimet e Kuvendit

Në këtë seksion do të ofrohet një pasqyrë e përgjithshme për nivelin e shpenzimeve të Kuvendit, të ndara sipas kategorive dhe nënkategorive ekonomike, si dhe nivelin e realizimi të buxhetit të planifikuar.

Buxheti i Kuvendit (në €)

Mbyll detajet
11,440,534.00

Shpenzimet e Kuvendit (në €)

Mbyll detajet

Raporti i shpenzimeve (në €)

Mbyll detajet
0%
Costs image description

Të shpenzuara për Paga dhe Mëditje

0

0.00 € 7,261,534.00 €

Të shpenzuara për Mallra dhe Shërbime

0

0.00 € 2,312,000.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për Shpenzimet Komunale

0

0.00 € 241,000.00 €

Të shpenzuara për Subvencionet dhe Transferet

0

0.00 € 140,000.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për Shpenzimet Kapitale

0

0.00 € 1,486,000.00 €