Shpenzimet e Kuvendit

Në këtë seksion do të ofrohet një pasqyrë e përgjithshme për nivelin e shpenzimeve të Kuvendit, të ndara sipas kategorive dhe nënkategorive ekonomike, si dhe nivelin e realizimi të buxhetit të planifikuar.

Buxheti i Kuvendit (në €)

Mbyll detajet
9,674,105.00

Shpenzimet e Kuvendit (në €)

Mbyll detajet
1,819,199.02

Raporti i shpenzimeve (në €)

Mbyll detajet
18%
Costs image description

Të shpenzuara për Paga dhe mëditje

23

1,592,802.72 € 6,907,105.00 €

Të shpenzuara për MALLRA DHE SHËRBIME

8

162,034.66 € 1,823,000.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për SHPENZIMET KOMUNALE

32

64,361.64 € 200,000.00 €

Të shpenzuara për SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

0

0.00 € 70,000.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për SHPENZIMET KAPITALE

0

0.00 € 674,000.00 €